jesienny las

PLANETA ZIEMIA-KLIMAT-ŚRODOWISKO-PRZYSZŁOŚĆ-PRZESĄDY

prof. dr hab. inż. MAREK LEBIEDOWSKI

więcej informacji

Opady atmosferyczne oraz przypadki powodzi i podtopień

Opady, jak i pozostałe w przyrodzie zjawiska pogodowe, w tym szczególnie ekstremalne, są podstawowymi parametrami charakteryzującymi obszarowe cechy klimatu. Pojawiają się one najczęściej w sposób nieprzewidywalny i wywołują, ale tylko obecnie, wielkie zamieszanie i dyskusje społeczne. W wyniku ogólnego dostępu społeczeństwa do informacji za sprawą współczesnych środków przekazu nawet najmniejsze przypadki zdarzeń pogodowych urastają często do wydarzeń nadzwyczajnych. Tymczasem nietypowe zjawiska pogodowe miały i mają z reguły zakres lokalny. Są one, jak burze wiosenne i letnie, dość częste i obejmują niewielkie obszary. W naszej szerokości geograficznej to nie są jeszcze tornada, jak te występujące na obszarach oceanicznych. Zawirowania powietrza typu trąb powietrznych, mające miejsce w naszym kraju, na terenach dużych kompleksów leśnych, w strefach górskich i podgórskich, niedostępnych dla masowej turystyki, które często miały miejsce w przeszłości, nie były nagłaśniane i komentowane. Ich liczba w skali roku nie przekracza zazwyczaj 2 do 7. Dopiero obecnie, jak zdarzy się kataklizm na obszarze gęsto zasiedlonym dostrzega się nie tylko jego skutki ale także popełnione błędy, których można było przewidzieć i uniknąć. Tak jest również w przypadku powodzi i podtopień powodowanych opadami nawalnymi. Z reguły występują one sezonowo w ustalonych okresach i na znanych hydrologom obszarach. Tak było w 1997 roku w czasie słynnej powodzi w rejonie Dolnego Śląska, która spowodowała, przez błędne i spóźnione reakcje służb hydrologicznych, wystąpienie wysokiej fali powodziowej na Odrze. Powódź ta obnażyła również popełnione błędy planowania urbanistycznego na terenach Opola i Wrocławia w wyniku niedostatecznej analizy wysokościowej lokalizacji terenów przeznaczonych pod zabudowę, które w przeszłości były wyraźnie oznaczane jako zalewowe. Zlewnie kanalizacyjne we współczesnych dużych miastach są obecnie, z reguły, bardzo szczelne, a znajomość poprawnego ich projektowania przez urbanistów a szczególnie architektów, to w większości przypadków rozwiązania nietrafione i nieporadne, a w skutkach porównywalne z bólem po zerwaniu ścięgna Achillesa. Nie należy się więc dziwić, że nawet niewielki deszcz może u nas obecnie wywołać kataklizm w postaci lokalnej powodzi.
A deszcze nawalne lub ulewne, powodujące podtopienia, to mogą to być opady o dużym natężeniu (q). Są one podawane w informacjach hydrologicznych w [dm^3/s·ha] albo w [mm/m^2]. Najpotężniejsze z nich to te, które trwają krótko - od 5 do 30 minut. Ich natężenie może się wahać na terenie Polski, szczególnie w okresie letnim, średnio od 850 do 1330 dm^3/s ha. W tym czasie do kanalizacji, ze szczelnych dachów i jezdni, w ciągu 5 minut może dopłynąć z hektara zlewni od 230 do 360 m^3 wód opadowych, jeżeli założyć, że szczelność podłoża jest rzędu 90%. Uciążliwe są też opady ciągłe występujące także na początku okresu letniego trwające niekiedy 3 i więcej godzin. Charakteryzuje je wysokość opadów przekraczająca 200 i więcej mm/m^2. Rzadko, ale mogą wystąpić również opady ciągłe trwające od 1 do 3 dni na początku okresu jesiennego. Ich wysokość w mm słupa wody, na obszarze Polski, jest rzędu 300-557 mm/m^21,2. Natomiast letnie podtopienia terenowe związane z opadami nawalnymi występują dość licznie na terenie Polski w okresach wiosennych i letnich w Beskidach i w pasie południowym - podgórskim . Obszar ten, położony w części wschodniej zlewni górnej Wisły, jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku był poddany szczegółowej analizie hydrologicznej, co przyczyniło się do zainwestowania na tym terenie znacznych środków w budowę lokalnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych. W korycie środkowym biegu Wisły, w granicach byłego zaboru rosyjskiego, zabezpieczenia przeciwpowodziowe w postaci wałów ziemnych zostały wykonane powyżej Warszawy, głównie na krótkich prawobrzeżnych odcinkach dopiero na początku ubiegłego wieku. Prof.dr hab.inż. Marek Lebiedowski dyscyplina naukowa - inżynieria środowiska Warszawa, wrzesień, 2020

1. Królikowska J. Królikowski A., Wody opadowe, Wyd. Seidel-Przywecki Sp.z o. o., 2012
2. Lebiedowski M., Uzbrojenie terenu, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004

    Prof.dr hab.inż. Marek Lebiedowski, dyscyplina naukowa - inżynieria środowiska  -  wrzesień, 2020r

  Liczba odwiedzin: 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe 2019-2022 Marek Lebiedowski